JAVNI NATJEČAJ za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje

14.02.2019

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i 01/13), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/16 i 01/17), Općinski načelnik dana 14.02.2019. godine, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje
   
Naziv radnog mjesta: Stručni referent za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
 
Opis poslova: prijem akata, vrši njihovo upisivanje u propisane očevidnike, vodi sve ostale poslove vezane uz uredsko poslovanje, priprema i izrada zapisnika i akata sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, vođenje evidencije uplata komunalne naknade i naknade za korištenje grobnih mjesta za groblje Kamanje i groblje Reštovo, vođenje evidencije za obračun i naplatu komunalnog doprinosa, priprema opće i druge akte za javno objavljivanje u službenom glasilu, pružanje sve potrebne administrativno-tehničke usluge Općinskom načelniku
 
Opći uvjeti: Srednja stručna sprema ekonomskog, općeg ili društvenog smjera (V stupanj – SSS)
 
Posebni uvjeti: osnove poznavanja rada na računalu (Windows, Word, Excel, Powerpoint i Internet)
 
Cilj raspisivanja javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravi odjel Općine Kamanje je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSLP(R)S). Osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
Kandidati imaju obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od godinu dana od dana prijema u jedinicu lokalne samouprave.
 
Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Prijavu na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku svjedodžbe,
  • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci (uvjerenje o nekažnjavanju).
 
U jedinicu lokalne samouprave ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o državnim službenicima.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave se podnose neposredno (osobno) ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim za javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 
Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kamanje (www.kamanje.hr ) i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr ).  O rezultatima javnog natječaja kandidati / tkinje će biti obaviješteni dostavom Rješenja o prijmu izabranog kandidata u jedinicu lokalne samouprave.