JAVNI NATJEČAJ za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje

07.11.2017

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i 01/13), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/16 i 01/17), Općinski načelnik dana 06.11.2017. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje


Naziv radnog mjesta: viši referent za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
Opis poslova: prijem akata, vrši njihovo upisivanje u propisane očevidnike, vodi sve ostaleposlove vezane uz uredsko poslovanje, priprema i izrada zapisnika i akata sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, vođenje evidencije uplata komunalne naknade inaknade za korištenje grobnih mjesta za groblje Kamanje i groblje Reštovo, vođenjeevidencije za obračun i naplatu komunalnog doprinosa, priprema opće i druge akte za javno objavljivanje u službenom glasilu, pružanje sve potrebne administrativno-tehničke usluge Općinskom načelniku
Opći uvjeti: Srednja stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera (V stupanj – SSS)
Posebni uvjeti: osnove poznavanja rada na računalu (Windows, Word, Excel, Powerpoint iInternet)
Cijeli oglas možete pogledati  OVDJE.