Javni poziv

13.02.2018

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Kamanje objavljuje
 JAVNI POZIV
 
kojim Općina Kamanje, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Kamanje, obaviještava nositelje prava na nekretninama
koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta
 
-        katastarska općina Brlog Ozaljski, čestice 151/1, 151/2, 155/1, 155/2, 160
 
 o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu.
 
                Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesti izradit će ovlašteni inženjer geodezije Mladen Grašić dipl. ing. geod, predstavnik tvrtke Geo-Kom d.o.o., Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 87.
                Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvide u geodetske elaborate izvedenog stanja, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Kamanje. Termin uvida će biti četvrtak 22. veljače 2018. u vremenu od 13:00-15:00 sati.
   
KLASA: 944-05/18-01/01
URBROJ: 2133/22-01-18-02
U Kamanju, 12.02.2018.
                                                                                                  NAČELNIK
                                                                                              Damir Mateljan