IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

20.04.2018

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, Općinsko vijeće Općine Kamanje donijelo je Odluku o provedbi izbora za članove vijeća u mjesnim odborima ("Glasnik Općine Kamanje" br. 02/18). 

Kako je članovima vijeća mjesnih odbora istekao četverogodišnji mandat , temeljem prethodne Odluke, Općinsko vijeće Općine Kamanje donijelo je i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kamanje ("Glasnik Općine Kamanje" br. 02/18). Navedena Odluka stupila je na snagu 04. travnja 2018. godine te od tog datuma, odnosno idućeg dana, teku rokovi povezani s dostavom lista s prijedlozima kandidata te drugih izbornih radnji i postupaka u svrhu provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Kamanje.

Temeljem iste kao dan provedbe izbora utvrđena je nedjelja, 27. svibnja 2018. godine.

Sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kamanje, Općinsko vijeće Općine Kamanje je imenovalo Izborno povjerenstvo koje je zaduženo za zakonito provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a koje obavlja i sve tehničke pripreme vezane uz realizaciju. Sukladno navedenom, JUO Kamanje i Izborno povjerenstvo stoje na raspolaganju za sva eventualna pitanja i pojašnjenja izbornih radnji i postupaka koje je potrebno učiniti u utvrđenim rokovima.

U cilju provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, mole se svi sudionici da u skladu sa svojim mogućnostima pripomognu njihovoj realizaciji, a političke stranke da animiraju svoje članstvo o raspisanim izborima i redoslijedu izbornih radnji te tijeku rokova utvrđenih Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kamanje. U tom smislu, u prilogu ove obavijesti mogu se preuzeti Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova te Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora što ih je propisalo Izborno povjerenstvo. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kamanje tako će se obavljati isključivo na obrascima.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici Općine Kamanje - Mjesni odbori: http://www.kamanje.hr/7/22/Mjesni-odbori