Sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

25.04.2018

      Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 17. sjednici održanoj 03.05.2016. godine donijelo je:

  • Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  • Odluku o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru 


ODLUKA o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina kojom su propisane agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke, u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju smatraju se:
1. zaštita od erozije,
2. sprečavanje zakorovljenosti,
3. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
Pod agrotehničkim mjerama, u smislu ove Odluke, u svrhu zaštite poljoprivrednog  zemljišta od erozije, smatraju se:
1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe voćaka, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
2. ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše,
3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta; određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta, zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada višegodišnjih kultura.
Ovom Odlukom propisane su i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koje su dužni primjenjivati vlasnici, posjednici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta (održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela, sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva). Ovom Odlukom propisane su i kaznene odredbe za postupanje suprotno odredbama Odluke. Odluku u cijelosti možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, kod predstavnika DVD-a ili kod predstavnika Mjesnog odbora.
                                                                                        
******************************************************************************************
ODLUKA o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru propisuje se način spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre na poljoprivrednim, šumskim i drugim otvorenim površinama.
Prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari te loženje otvorene vatre, potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a naročito:
  • tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, industrijskih postrojenja, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje 3m,
  • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara, uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, vodu, metlenice i dr.),
  • spaljivane obavljati danju po mirnom vremenu,
  • na površini većoj od 1 ha spaljivanje korova i drugih tvari može se obavljati ukoliko vlasnik prethodno ishodi odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe ili DVD u cilju poduzimanja mjera zaštite od požara.
 
Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti ugasiti.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska uprava Karlovačke županije, poljoprivredna i šumarska inspekcija. Ovom Odlukom propisane su i kaznene odredbe za postupanje suprotno odredbama Odluke. Odluku u cijelosti možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, kod predstavnika DVD-a ili kod predstavnika Mjesnog odbora.