Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar-poljoprivredni redar za područje Općine Kamanje i Općine Žakanje

28.06.2018

Općina Žakanje raspisala je natječaj za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar-poljoprivredni redar, na puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Komunalni redar-poljoprivredni redar uredovat će na području općine Žakanje 3 dana tjedno, i na području Općina Kamanje 2 dana tjedno.

Opis radnog mjesta:
- obavlja nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnog gospodarstva i komunalnog redarstva
- nadzire provođenje odredbi iz odluke o komunalnom redu i odluke o nerazvrstanim cestama te odluka o agrotehničkim mjerama
- vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti te poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda
- organizira, provodi i nadgleda poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenjem javno-prometnih površina, održavanjem prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Općine, prigodnom rasvjetom i dekoracijom Općine, sanacijom deponija i divljih odlagališta
- predlaže pokretanje prekršajnog postupka i provodi prekršajni postupak iz svoje nadležnosti
- Izdaje naloge za uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga
- prati, organizira i provodi propise u vezi dobrobiti životinja, pasa lutalica i zbrinjavanja lešina sa javnih površina,
- obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem načina korištenja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Žakanje, vodi i ažurira evidencije poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u pripremi nacrta akata u vezi poljoprivrednog zemljišta,
- surađuje s drugim službenicima i drugim tijelima Općine po pitanjima poljoprivrednog zemljišta, daje podatke i priprema podloge za izradu programa, projekata i strateških dokumenata vezano uz poljoprivredno zemljište, priprema nacrte akata i drugu dokumentaciju te vodi evidencije i obavlja poslove arhiviranja podataka vezanih uz poljoprivredu,
- izrađuje redovita izvješća o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim mjerama, te o istome izvještava poljoprivrednu inspekciju u nadležnoj područnoj jedinici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, te obavlja i druge poslove i zadatke koji mu se odrede.
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika

http://www.opcina-zakanje.hr/1/v/132/Javni-natjecaj-za-prijem-u-sluzbu-na-radno-mjesto-komunalni-redar-poljoprivredni-redar