Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2020. godinu

12.10.2018

Na temelju članka 25. Zakona o šumama (NN 68/18) i članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (NN 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18) Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2020.godinu.