Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev ako takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim aktom.

 
                        ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE KAMANJE

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Kamanje:
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne Novine" 25/13) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju ista posjeduje, raspolaže ili nadzire.
Način predavanja zahtjeva:
  1. Putem pošte na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
  2. Neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje na istoj adresi kao pod 1)
  3. Putem e-maila na: opcina.kamanje@kamanje.hr ili fax-a: 047 642 290
 
Službenik za informiranje: Anita Matešić Štajcer
tel. 047 642 288
fax. 047 642 290
 
Radno vrijeme; radnim danom od 07:00 - 15:00 sati
 
Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne Novine" 25/13) Članak 3. obajljujemo izvješće o provedbi  Zakona o pravu na pristup informacijama za: