Pregled sklopljenih ugovora

U svrhu transparentonosti rada Općine Kamanje, objavljujemo podatke o svim ugovorima i dodacima ugovora o poslovima koje je Općina Kamanje sklopila s fizičkim ili pravnim osobama.

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09) načelnik Općine Kamanje donosi