Komunalni red

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Općine Kamanje propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje Odlukom o komunalnom redu (“Glasnik Općine Kamanje“ br. 06/09).
Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu provodi komunalni redar.
U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:
 • nadzirati primjenu Odluke o komunalnom redu,
 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje i postupanja u svrhu održavanja komunalnog reda,
 • narediti obavljanje radova, ako utvrdi da se oni obavljaju nepravilno ili nepotpuno,
 • narediti obustavu radova, ako se obavljaju u suprotnosti s propisima, do konačne odluke nadležnog tijela,
 • zabraniti obavljanje radova, ako se izvode bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno tom odobrenju,
 • zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci,
 • narediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja što je postavljen bez odobrenja nadležnog tijela, protivno    tom odobrenju, odnosno suprotno ovoj Odluci i propisima donesenim na osnovi Odluke o komunalnom redu,
 • odrediti pravnim i fizičkim osobama da podnesu odgovarajući izvještaj o uklanjanju manjkavosti i nedostataka,
 • izricati opomene i novčane kazne za prekršitelje,
 • izdati prekršajni nalog,
 • postaviti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
 • poduzimati druge mjere i radnje za koje je ovlašten.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.
O obavljenom nadzoru komunalni redar sastavlja zapisnik.
Komunalni redar: MARIJA MARTINAC ; Mob: 095 7545 095 ; E-mail: komunalni.redar@opcina-zakanje.hr 

ODLUKA o komunalnom redu