Komunalna naknada i doprinos

 

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine Kamanje.

 

 

Komunalnu naknadu na području jedinice lokalne samouprave općine Kamanje plaćaju:

  1. Vlasnik ili korisnik stambenog ili garažnog prostora,
  2. Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  3. Vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Visina mjesečnog iznosa komunalne naknade utvrđuje se množenjem: obračunske površine nekretnine (m2), vrijednosti boda (B) određenog u kunama, koeficijenta zone (Kz) i  koeficijenta namjene (Kn).
Vrijednost boda određuje se u visini od 0,30 kn po m2.


ODLUKA o komunalnoj naknadi
I Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
II Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
ODLUKA o vrijednosti boda za komunalnu naknadu
I Izmjene i dopune Odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu