Prostorni plan

Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene za II.izmjene i dopune PPUO Kamanje sa smanjenim sadržajem

06. rujna 2018.- Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti startešku procjeneu utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš PPUO Kamanje

07. svibnja 2018. - Općinski načelnik Općine Kamanje donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi starteške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje 

Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kamanje

Prilog II- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

30. lipnja 2017.- Općinsko vijeće Općine Kamanje je na 2. jednici održanoj 30.06.2017. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

**************************************************************************************

I. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem usvojene su na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje dana 13.04.2013. god.  te objavljene u "Glasniku općine Kamanje" br. 02/13

PPUO Kamanje tekst - Izmjene i dopune
PPUOK Kamanje 1 namjena
PPUOK Kamanje 2a promet
PPUOK Kamanje 2b pošta - tk
PPUOK Kamanje 3a posebni uvjeti korištenja
PPUOK Kamanje 3c posebne mjere
PPUOK Kamanje 4a građevinska područja
PPUOK Kamanje 4b građevinska područja
PPUOK Kamanje 4c građevinska područja

 

Prostorni Plan Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem usvojen je na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje dana 28.09.2009. god. te je objavljen u "Glasniku općine Kamanje" br. 04/09.

PPUO Kamanje tekst KNJIGA I
PPUO Kamanje tekst KNJIGA II
PPUO_Kamanje_1_namjena
PPUO_Kamanje_2a-promet
PPUO_Kamanje_2b-posta-tk
PPUO_Kamanje_2c-vodnogospodarski
PPUO_Kamanje_3a-posebni-uvjeti-koristenja
PPUO_Kamanje_3b-posebna-ogranicenja
PPUO_Kamanje_3c-posebne-mjere
PPUO_Kamanje_4a-gradjevinska-podrucja
PPUO_Kamanje_4b-gradjevinska-podrucja
PPUO_Kamanje_4c-gradjevinska-podrucja

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE KAMANJE 2006. - 2014.

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)  i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14), određena je izrada Izvješća o stanju u prostoru za područje jedinica lokalne i područne samouprave kao dokument praćenja stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje. Općinsko vijeće Općine Kamanje usvojilo je Izvješće o stanju u prostoru Općine Kamanje na svojoj 8. sjednici održanoj dana 13.06.2014.g. Izvješće je objavljeno u "Glasniku općine Kamanje" br. 04/14.

Izvješće o stanju u prostoru općine Kamanje 2006. - 2014.