Rezultati upisa u Dječji vrtić Čarolija za 2018/2019

27.04.2018

Dječji vrtić "Čarolija", Žakanje objavljuje upisne liste za pojedine programe:

Upisna lista - program predškole

Upisna lista - kraći odgojno obrazovni program

Upisna lista - redovni program

Detaljni podaci i postupak bodovanja dostupni su na zahtjev svima u vrtiću....

Špilja Vrlovka otvorena za javnost

27.04.2018

S velikim veseljem obavještavamo sve zainteresirane da od 02. svibnja 2018. godine mogu posjetiti zaštićeno područje Geomorfološki spomenik prirode špilja Vrlovka koja je ujedno i Natura 2000 područje. Špilja Vrlovka je prvi put otvorena za posjećivanje 19

Saznajte više »

Općini Kamanje odobrena sredstva EU za financiranje Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine iz Mjere 07

25.04.2018

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o prihvatljivosti Općini Kamanje za financiranje izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje.
Općini Kamanje je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske iz Podmjere 7.1. »S

Saznajte više »

Sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

25.04.2018

      Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 17. sjednici održanoj 03.05.2016. godine donijelo je:

  • Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  • Odluku o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru&
  • Saznajte više »

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

20.04.2018

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbo

Saznajte više »