Javni poziv - Savjet mladih Općine Kamanje

08.11.2019

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kamanje
Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kamanje. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Kamane koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području općine Kamanje.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu predložiti, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Kamanje, udruge koje rade s mladima i za mlade, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, odnosno do 02. prosinca 2019. godine, u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje u zatvorenoj omotnici s navedenim nazivom i adresom predlagatelja, te naznakom "Javni poziv- Savjet mladih" u pisanom obliku i obvezno sadrže:
  1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
  2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, e-adresa),
  3. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
  4. obrazloženje prijedloga.
Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.
Kandidature se podnose na obrascu u nastavku ovog poziva.