Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Djelokrug rada

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće:
-donosi Statut Općine,
-donosi Poslovnik o svom radu,
-donosi Odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
-donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
-donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-donosi odluku o privremenom financiranju,
-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna),
-donosi odluku o promjeni granice Općine,
-donosi Prostorni plan uređenja Općine,
-uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-raspisuje lokalni referendum,
-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
-bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
-odlučuje o pokroviteljstvu,
-donosi oduku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.Potpredsjednik se u pravilu bira sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-zastupa Općinsko vijeće,
-saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
-predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-održava red na sjednicama Općinskog vijeća,
-usklađuje rad radnih tijela,
-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
-brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
-brine o zaštiti prava vijećnika,
-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće čini 9 (devet) vijećnika.Mandat članova Općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine. Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.Vijećnici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke- ako mu prestane prebivalište na području Općine danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
-smrću.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.  
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev, smatrati će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 
Vijećnik ima prava i dužnosti:
-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
-predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
-postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
-postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,
-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
-prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,
-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost. 
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.