Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Načelnik

Načelnik Općine Kamanje, Damir Mateljan, prof., nositelj je izvršne vlasti i zastupa Općinu Kamanje.

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 250.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-upravlja prihodima i rashodima Općine,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,-imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,-utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

-predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

-razmatra i utvrđuje konačni prijedlog Prostornog plana,

-obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

-imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,-do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

-provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,

-organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zašleftod požara, 

-usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima. 

Zamjenik Općinskog načelnika je Josip Ribarić, ing. stroj.

 Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik općinskog načelnika bira se, kao i općinski načelnik, na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Općinskog načelnika, u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, koji je u njihovu obavljanju dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, općinski načelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje. 

Načelnik i zamjenik načelnika svoju dužnost obavljaju volonterski. 

KONTAKTI:

Damir Mateljan: e-mail: nacelnik@kamanje.hr

Josip Ribarić: e-mail: josip.ribaric69@gmail.com  

 U nastavku se nalaze Izvješća o radu načelnika za određene periode:

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godineZaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika od 01.01.-31.12.2022

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2022.Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika od 01.01.-30.06.2022.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godineZaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika od 01.01.-31.12.2022

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2021.Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika od 01.01.-30.06.2021.

Izvješće o radu načelnika i JUO za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

Izvješće o radu načelnika i JUO za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

Izvješće o radu načelnika i JUO za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine

Izvješće o radu načelnika u razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine

Izvješće o radu načelnika i JUO za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-30.06.2018.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-30.06.2017.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-31.12.2016.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-31.12.2015.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-30.06.2015.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-31.12.2014.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-30.06.2014.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-31.12.2013.

Izvješće o radu načelnika za period 01.01.-30.06.2013.