Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Savjet mladih

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih ("NN" br. 41/14), donosi se:

 

Temeljem članka 26. Statuta Općine Kamanje (»Glasnik Općine Kamanje« broj 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18) i članka 6. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 02/11) Općinsko vijeće Općine Kamanje, na 17. sjednici održanoj 17.12.2019. godine, donijelo je

ODLUKU o izboru članova Savjeta mladih Općine Kamanje

Javni poziv - Savjet mladih Općine Kamanje
ODLUKU o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih Općine Kamanje

 

Na temelju članka 11. Statuta Općine Kamanje (“Glasnik Općine Kamanje“, broj  03/09) i članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07), Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 15. sjednici održanoj   dana  30. lipnja 2011. godine donosi 
 
ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE KAMANJE
 
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
 
Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
            Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Kamanje  u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29)  godina života.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Kamanje sa svrhom aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine.
 
SASTAV VIJEĆA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
 
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Kamanje pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Kamanje.
Članak 5.
            Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje u  roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.
            Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.
            Uz prijedlog mora biti priložena vlastoručno potpisana izjava kandidata o prihvaćanju kandidature.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kamanje i web stranici Općine Kamanje.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kamanje i na web stranici Općine Kamanje u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
            Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.
 
Članak 6.
            Općinsko vijeće Općine Kamanje bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Kamanje.
      Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
      Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a najviše 7.
      U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog vijeća pomaže nadležno upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1 do 7 na rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 7 dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.
 
Članak 7.
Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Kamanje.
 
 Članak 8.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih saziva i njome do izbora
predsjednika Savjeta mladih predsjedava predsjednik Općinskog vijeća  ili načelnik/ načelnica Općine Kamanje. Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.
 
Članak 9.
Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima  na istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.
Članak 10.
Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
 
MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 11.
Članovi  Savjeta mladih biraju se na dvije godine
Općinsko vijeće Općine Kamanje razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči  na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.
 
DJELOKRUG RADA       
Članak 12.
Savjet mladih:
 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
 2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,
 4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 11. predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja  programa rada Savjeta mladih,
 12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
 Članak 13.
            Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Kamanje osigurava se nazočnošću načelnika / načelnice Općine Kamanje i predsjednika / predsjednice Općinskog vijeća Općine Kamanje na sjednicama Savjeta mladih.
Članak 14.
            Savjet mladih donosi program rada i financijski plan  za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Kamanje do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
            Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja.
            Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
 
SREDSTVA ZA RAD
Članak 15.
            Općina Kamanje osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl).
           Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Općine Kamanje, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.
            Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu.
            Pod troškovima u smislu stavka 3. ovog članka podrazumijevaju se prvenstveno troškovi putovanja radi prisustvovanja sjednicama Savjeta mladih te troškovi službenih putovanja kada član Savjeta mladih putuje izvan područja Općine Kamanje u cilju obavljanja određenih poslova i sastanaka vezanih uz rad Savjeta.
            Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje.
SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 16.
            U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Općien Kamanje“.
 
Klasa: 007-01/11-01/01
Ur.br.: 2133/22-01-11-03
U Kamanju, 30. lipnja 2011. godine