Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev ako takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim aktom.

                        ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE KAMANJE

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Kamanje:
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne Novine" 25/13) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju ista posjeduje, raspolaže ili nadzire.
Način predavanja zahtjeva:
  1. Putem pošte na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
  2. Neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje na istoj adresi kao pod 1)
  3. Putem e-maila na: opcina.kamanje@kamanje.hr ili fax-a: 047 642 290
 
Službenik za informiranje: Anita Matešić Štajcer
tel. 047 642 288
fax. 047 642 290
 
Radno vrijeme; radnim danom od 07:00 - 15:00 sati

Općina Kamanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11. Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

***********************************************************************************

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA:

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ br. 25/13,85/15):
 (1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
 (2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
 (3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.« Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) čl. 17., u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine„ broj 25/13), podnositelj zahtjeva mora navesti i:
1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija dostavlja se na isti način kao i osnovni zahtjev.

 

Dokumenti:

 

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 
********************************************************************************************
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne Novine" 25/13) Članak 3. obajljujemo izvješće o provedbi  Zakona o pravu na pristup informacijama za:

*********************************************************************************************

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH br. 172/03) Općinsko poglavarstvo Općine Kamanje donosi KATALOG INFORMACIJA Općine Kamanje

*********************************************************************************************

Ugovori o isključivim pravima

Općina Kamanje nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

***********************************************************************************************

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Odgovori na najčešće postavljena pitanja