Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Komunalni red

Komunalni redari dužni su surađivati s mjesnim odborima radi učinkovitog obavljanja svoje službe.
Mjesni odbori obavještavaju Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje o uočenim nepravilnostima i nedostacima na svom području.

 

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:
 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati kontrolu nad objektima, uređajima i površinama,
 • odrediti izvršenje obveza ako utvrde da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno,
 • odrediti obustavu radova koji se obavljaju suprotno propisima,
 • zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci,
 • odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja,
 • narediti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete,
 • odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,
 • naplaćivati na licu mjesta novčane kazne,
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.
Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.
O obavljenom nadzoru komunalni redar sastavlja zapisnik.
Komunalni redar: MARIJA MARTINAC ; Mob: 095 7545 095 ; E-mail: komunalni.redar@opcina-zakanje.hr 

ODLUKA o komunalnom redu