Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Dimnjačarske usluge

Na području Općine Kamanje obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Glasnik Općine Kamanje“ br.01/14) kojom je uređena organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova te kaznene odredbe.

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti. Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji nakon provedenog javnog natječaja.

Općina Kamanje i trgovačko društvo DIMNJAČAR d.o.o. iz Karlovca sklopili su ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na rok od 5 (pet) godina počevši od 10. ožujka 2014. godine. Koncesionar usluge naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga.

Nadzor nad provođenjem odredaba Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i nadzor nad pružanjem dimnjačarskih usluga obavlja obavlja Jedinstveni upravni odjel i komunalni redar, osim ako se ne radi o nadzoru iz nadležnosti državnih tijela i inspekcija.

Koncesionar DIMNJAČAR d.o.o. se može kontaktirati:

Tel: 047 614 845; e-mail: dimnjacar.d.o.o.@ka.t-com.hr

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova 01/14