Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javna nabava

JAVNA NABAVA
Radni stroj – kombinirani utovarivač, rovokopač - kombinirka
(otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti)
Dana, 10.02.2020. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet koji obuhvaća nabavu radnog stroja – kombinirani utovarivač, rovokopač - kombinirka
Dokumentacija o javnoj nabavi - nabava kombinirke
Troškovnik kombinirka
Tehnička specifikacija nabave kombinirke

 

***************************************************************************************************

JAVNA NABAVA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA -
PRENAMJENA DJELA ZGRADE U DJEČJI VRTIĆ

Dana, 27.09.2018. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet koji obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma - prenamjena djela zgrade u dječji vrtić.

 
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na slijedećem linku: 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/-span-stylecolor-be0b04elektronicki-oglasnik-javne-nabave-republike-hrvatskespan/0/19/1/

************************************************************************************************

JAVNA NABAVA - ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naručitelj Općine Kamanje je temeljem članka 86.-89. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) proveo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, predmet nabave: Arheološko istraživanje sukladno Projektu „Iskustvo tajne vode“, akronim MISTERION,  
 
Javno otvaranje ponuda održano je dana 11.12.2017. godine s početkom u 09:00 sati gdje je utvrđeno da je u roku za dostavu ponuda pristigle 3 (tri)ponude, ponuda Neir d.o.o. iz Splita, Vukovarska 148, ponuda Kaducej d.o.o. iz Splita, Papandopulova 27 i ponuda zajednice ponuditelja Geoarheo d.o.o. iz Zagreba, Kneza Mislava 3 i Delmat Galiot d.o.o. iz Splita, Put Supavia 1.
 
Sukladno odredbama članka 290.-296. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i članka 28. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 10/12) sastavlja se Zapisnik o pregledu i ocjenu ponuda, te nakon analize svih elemenata ponude, a po kriteriju za odabir ponude i sukladno članku 302. Zakona o javnoj nabavi, ponuda ponuditelja GEOARHEO d.o.o. Zagreb, Kneza Mislava 3 i DELMAT GALIOT d.o.o., Split, Put Supavia 1, ocijenjena je kao najpovoljnija ponuda.
 
Sukladno članku 302. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Općinsko vijeće Općine Kamanje dana 21.12.2017. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Arheološko istraživanje sukladno Projektu „Iskustvo tajne vode“, akronim MISTERION, evidencijski broj nabave: EMV-02/2017, KLASA: 911-02/16-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-17-78 te je dana 16.02.2018. godine potpisan Ugovor o pružanju usluga arheološkog istraživanja sukladno Projektu „Iskustvo tajne vode“, akronim MISTERION između Općine Kamanje, Kamanje i zajednice ponuditelja „GEOARHEO“, Zagreb i „DELMAT GALIOT“, Split, KLASA: 911-02/16-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-18-95 u ukupnom iznosu od 583.750,00 kuna sa PDV-om.
Dana, 13. studenoga 2017. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni potupak javne nabave za predmet nabave koji obuhvaća pružanje usluga arheološkog istraživanja sukladno projektu “Iskustvo tajne voda”, akronim MISTERION koji je  sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) u okviru Programa sudjelovanja Interreg V-A Slovenija -  Hrvatska 2014−2020. Detalje o projektu možete pronaći na linku https://www.misterion.si/hr/ 
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na slijedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/-span-stylecolor-be0b04elektronicki-oglasnik-javne-nabave-republike-hrvatskespan/0/19/1/

***************************************************************************

JAVNA NABAVA - NABAVA TRAKTORA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Dana, 10. srpnja 2017. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet koji obuhvaća nabavku traktora za komunalne djelatnosti.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na slijedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/-span-stylecolor-be0b04elektronicki-oglasnik-javne-nabave-republike-hrvatskespan/0/19/1/

****************************************************************************

STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

*************************************************************************************************

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16) propisuje:

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
  1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.
stoga u Općini Kamanje
ne postoje gospodarski subjekti
s kojima Općina Kamanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbe
članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16)  
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - NAČELNIK
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - ZAMJENIK NAČELNIKA