Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Natječaji

Datum objave: 29.03.2022.
Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 07/18) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 01/21), načelnik Općine Kamanje, dana 29.03.2022. godine raspisuje
N A T J E Č A J
 za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga
od interesa za Općinu Kamanje u 2022. godini

Cilj natječaja je podržati programe/projekte udruga registriranih na području Općine Kamanje i udruga registriranih na drugim područjima čiji su članovi mještani sa područja općine Kamanje koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice i povećanju kvalitete života zajednice kao i povećati kvalitetu  rada udruga i njihovu održivost zbog ostvarenja što kvalitetnijih programa i projekata od interesa za građane Općine Kamanje.

Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga koje su od interesa za Općinu Kamanje osigurana su sredstva u Proračunu Općine Kamanje za 2022. godinu  u ukupnom iznosu od 145.000,00 kn od čega je iznos od:

 • Udruge iz područja - Promicanja kulture: Program 1012: Promicanje kulture, Aktivnost A1012 01 : Donacije neprofitnih organizacija  koje pomiču kulturu u iznosu od 30.000,00 kuna
 • Udruge iz područja – Razvoj sporta i rekreacije: Program 1008: Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost A1008 01 : Donacije sportskim društvima u iznosu od 75.000,00 kuna
 • Udruge iz područja - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja: Program 1011: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnost A1011 01 : Protupožarna i civilna zaštita i Udruge iz područja - Razvoj civilnog društva: Program 1016: Razvoj civilnog društva, Aktivnost A1016 02 : Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija u iznosu od 40.000,00 kuna

Najmanji iznos koji će se dodjeljivati projektima/programima udruga je 500,00 kn, a najveći 40.000,00 kn.

Rok za prijavu natječaja: 30.09.2022. godine

Sastavni dio Javnog natječaja čine Upute za prijavitelje te obvezni obrasci.

******************************************************************************************

 Datum objave: 01.02.2021.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 07/18) i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20), načelnik Općine Kamanje, dana 01.02.2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J
 za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga
od interesa za Općinu Kamanje u 2021. godini

 

*NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2021. godini
*Upute za prijavitelje - natječaj za udruge za 2021. godinu
*Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje
*GODIŠNJI PLAN za udruge u 2021. godini
*ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. godini


*OBRASCI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE:

*************************************************************************************

 Datum objave: 21.06.2020.

Na temelju članka 6. stavka 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 112/18),  članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Općine Kamanje 04/11 i 06/19) i članka 43. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18,02/20), općinski načelnik Općine Kamanje raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

 Podaci o poslovnom prostoru:

U zakup se daje poslovni prostor na kč. br. 1238/2, k.o. Brlog Ozaljski, i to dio zgrade vatrogasnog doma prenamjenjen u dječji vrtić (dadiljaonicu) na adresi Kamanje 105, jedna etaža, prizemlje, ukupne tlocrtne površine 345,80 m2, odnosno 237,27 m2 korisne površine.

Prostor je namijenjen za djelatnosti predškolskog odgoja/dadiljanja. Prostor se sastoji od dvije jedinice, koje se daju u zakup kao jedan cjeloviti prostor.

 1. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1,00 kn/m2 korisne površine.

 2. Osobe koje sudjeluju u natječaju moraju položiti jamčevinu u visini jedne mjesečne zakupnine u korist proračuna Općine Kamanje. Podaci za uplatu jamčevine su IBAN: HR82 2340 0091 8623 0000 7,  model: HR24,  poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja. Dokaz o uplati potrebno je priložiti ponudi.  

 3. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.  Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu

 4. Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o zakupu.

 5.  Rok za podnošenje pisanih ponuda istječe 06.07.2020. godine u 09,00 sati.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje u zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“.  

 1. Ponuditelji su obvezni dostaviti izvadak ili odgovarajući dokaz o upisu u sudski ili obrtni registar, iz kojeg je vidljivo da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

 2. Pravo prednosti propisano člankom 6. stavkom 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 112/18) te sukladno članku 132. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (Narodne novine, br. 121/17) pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 3. Uvid u stanje opremljenosti poslovnoga prostora može se izvršiti radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

10.  Javno otvaranje ponuda održat će se 06.07.2020. godine u 9,00 sati u Vijećnici Općine Kamanje, Kamanje 106, Kamanje.

11.  Poslovni prostor je  uređen i priveden ugovorenoj namjeni,  ateste za sve uređaje i instalacije u objektu potrebne za početak obavljanja djelatnosti pribavit će Općina Kamanje.

12.  Ponuditelj je obvezan  dostaviti potvrdu o stanju dugovanja s osnove javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava. Potvrde ne smije biti starije od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

13.  Ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan podnošenja ponude imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

14.  Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječaju ne izabere niti jednog ponuditelja.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži: najviši iznos zakupnine (40 bodova) i najnižu ekonomsku cijenu čuvanja po djetetu (60 bodova). Maksimalni broj mogućih ostvarenih bodova iznosi 100.            

16.  Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor, dužan je prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

17.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

 1. Ponuda za javni natječaj podnosi se na obrascu kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje ili u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Općine Kamanje.

Da bi bila valjana ponuda mora sadržavati slijedeće dokumente:

 1. Obrazac ponude; koji se može preuzeti u JUO Kamanje ili www.kamanje.hr

 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini;

 3. Potvrdu o stanju dugovanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava - ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja;

 4. Izvadak iz sudskog/obrtnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Ponudu je potrebno jamstvenikom uvezati u cjelinu, te numerirati stranice na način broj stranice / ukupni broj stranica (npr. 1/15, 2/15..).

                                                                                                            NAČELNIK: Damir Mateljan

Prilozi:

1. Natječaj za zakup - Prilog 1

2. Natječaj za zakup - Ocjenjivanje ponuda - Prilog 2

****************************************************************************************************

Datum objave: 11.02.2020. godine

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 07/18) i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18), načelnik Općine Kamanje, dana 11.02.2020. godine raspisuje

N A T J E Č A J
 za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga
od interesa za Općinu Kamanje u 2020. godini
*Natječaj za dodjelu financijski potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2020. godini
*Upute za prijavitelje - natječaj za udruge za 2020. godinu
*Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje
*GODIŠNJI PLAN za udruge u 2020. godini
*ODLUKA način preraspodjele sredstava udruge za 2020 godinu

*OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

 

Kalendar provedbe natječajnog postupka:

1. razdoblje - prijave do 31.03.2020. godine
2. razdoblje - prijave do 30.06.2020. godine
3. razdoblje - prijave do 30.09.2020. godine

KAKO SE PRIJAVITI ?
Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce, priloge i dodatnu dokumentaciju:
1. Obrazac opisa projekta ili programa - OBRAZAC 1
2. Obrazac proračuna projekta ili programa - OBRAZAC 2
3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - OBRAZAC 4
Dodatna dokumentacija: Preslika Statuta, izvod iz Registra udruga, potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja, uvjerenje o nekažnjavanju
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti slanje upita na:

email: opcina.kamanje@kamanje.hr 
telefon: 047 642 288
osobno na adresi: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje

*******************************************************************************************************************

 • Općina Kamanje, dana 25.01.2018.g., raspisala je Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Kamanju, Kamanje 106 a

Tekst natječaja:

KLASA: 372-03/17-01/01
UR. BROJ: 2133/22-01-18-08
Kamanje,  18.04.2018. godine

Na temelju članka 6. stavka 1. i stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 6. i 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ 04/11) te članka 43. Statuta Općine Kamanje (Glasnik općine Kamanje br. 03/09) Općinski načelnik Općine Kamanje raspisuje

 NATJEČAJ
za davanje u najam poslovnog prostora
 PREDMET PODNAJMA
 1.Poslovni prostor u Kamanju, Kamanje 106 a, izgrađen na k.č.br. 1284/3, k.o. Ozaljski Brlog, površine  96,0 m2, a koji se sastoji od:
    - garaža 32,0 m2
    - spremište opreme 32,0 m2
    - kancelarija 24,9 m2
    - sanitarno-garderobni čvor 7,1 m2
 
Poslovni prostor može se koristiti za obavljanje uslužnih djelatnosti (poslovni prostor-opća namjena).
Najmoprimac uzima u najam poslovni prostor u viđenom stanju te ga može dodatno urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

UVJETI PODNAJMA

 Početni iznos najamnine iznosi 16,00 kn za metar kvadratni korisne površine mjesečno.  U cijenu nije uključen potrošak vode, struje, grijanja i drugih režijskih i komunalnih djelatnosti. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik. Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl, osim ako se ugovorom ne odrede drugačiji uvjeti.

Najmoprimac je dužan najamninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Poslovni prostor daje se u najam na određeno vrijeme na rok od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih 10 godina, pod uvjetom da najmoprimac uredno pruža usluge, podmiruje obveze prema Općini Kamanje.

SADRŽAJ PONUDE
Pravo na podnošenje ponude imaju:
                 -fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske
                 -pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime, odnosno naziv pravnog subjekta s točnom adresom,
 • ponuđenu cijenu zakupnine po m2 poslovnog prostora i ukupno, s time da ne može biti niža od početne cijene, točno ispisanu brojkom i slovima,
 • opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru
 • vrijeme i mjesto sastavljanja ponude te vlastoručni potpis ponuditelja ponude.
 
Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora ili ukoliko ugovor o najmu ne bude zaključen u roku 30 dana od dana dostave obavijesti o odabiru odabranom ponuditelju, krivnjom ponuditelja, raspisat će se ponovni natječaj ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.
 
Uz ponudu potrebno je priložiti:
      1.Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:
             - ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom ili naznaku odgovorne osobe
     2.Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra
     3.Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora
     4. Iznos najamnine koji se nudi
     5. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original)
     6. Dokaz o uspješnosti poslovanja (potvrde BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
        odnosno odgovarajuća potvrda banke)
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema najmodavcu iz ranijih ili postojećih pravnih odnosa, ukoliko ta dugovanja prethodno ne podmire.
Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, na web stranicama te na oglasnoj ploči Općine Kamanje,  a koje je potrebno dostaviti na adresu:
OPĆINA KAMANJE
KAMANJE 106, 47282 KAMANJE
S naznakom "NE OTVARAJ – za natječaj – poslovni prostor“
Otvaranje i razmatranje ponuda te odabir najpovoljnije ponude izvršit će načelnik Općine Kamanje nakon isteka roka za dostavu ponuda.

O datumu otvaranja ponuda ponuditelji će biti naknadno obavješteni. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene zakupnine, kvaliteta programa ponuđene djelatnosti, te procjena mogućnosti zapošljavanja većeg broja djelatnika. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o podzakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

U slučaju da je najveći iznos koji su ponudila dva ili više natjecatelja istovjetan, natječaj se ponavlja (s ponuđenim iznosom cijene najamnine kao početnim iznosom).

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Natjecatelj ima pravno prigovora načelniku Općine Kamanje u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.
Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, u cjelini snosi korisnik uz suglasnost Općine Kamanje, bez prava na povrat uloženih sredstava.
S ponuditeljem čija će ponuda biti prihvaćena Općina Kamanje zaključit će ugovor o najmu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Ugovor o najmu sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, na trošak najmoprimca.

Općina Kamanje zadržava pravo da ne odabere ni jednu od pristiglih ponuda.
Za pregled navedenog poslovnog prostora potrebno se najaviti u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Kamanje, telefon (047) 642 288.
   
                                                                                          NAČELNIK:
                                                                                             Damir Mateljan
***********************************************************************************************
2. razdoblje prijava na Natječaj - UDRUGE
1. razdoblje prijava na Natječaj - UDRUGE

Načelnik Općine Kamanje raspisao je dana 23.01.2018. godine Natječaj za dodjelu financijski potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2018. godini.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Kamanje i koje će se financirati iz Proračuna Općine Kamanje u 2018. godini.
Sve potrebne informacije vezane uz Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje
Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:
Kalendar provedbe natječajnog postupka:
 • 1. razdoblje - prijave do 31.03.2018. godine
 • 2. razdoblje - prijave do 30.06.2018. godine
 • 3. razdoblje - prijave do 30.09.2018. godine
KAKO SE PRIJAVITI ?

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce, priloge i dodatnu dokumentaciju:

1. Obrazac opisa projekta ili programa - OBRAZAC 1
2. Obrazac proračuna projekta ili programa - OBRAZAC 2
3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - OBRAZAC 4
Dodatna dokumentacija: Preslika Statuta, izvod iz Registra udruga, potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja, uvjerenje o nekažnjavanju
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti slanje upita na:
 • email: opcina.kamanje@kamanje.hr 
 • telefon: 047 642 288
 • osobno na adresi: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje
Načelnik Općine Kamanje raspisao je dana 23.01.2018. godine Natječaj za dodjelu financijski potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2018. godini.
Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Kamanje i koje će se financirati iz Proračuna Općine Kamanje u 2018. godini.
Sve potrebne informacije vezane uz Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje
Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:
Kalendar provedbe natječajnog postupka:
 • 1. razdoblje - prijave do 31.03.2018. godine
 • 2. razdoblje - prijave do 30.06.2018. godine
 • 3. razdoblje - prijave do 30.09.2018. godine
KAKO SE PRIJAVITI ?

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce, priloge i dodatnu dokumentaciju:

1. Obrazac opisa projekta ili programa - OBRAZAC 1
2. Obrazac proračuna projekta ili programa - OBRAZAC 2
3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - OBRAZAC 4
Dodatna dokumentacija: Preslika Statuta, izvod iz Registra udruga, potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja, uvjerenje o nekažnjavanju
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti slanje upita na:
 • email: opcina.kamanje@kamanje.hr 
 • telefon: 047 642 288
 • osobno na adresi: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje

**************************************************************************************************

 • Općina Kamanje, dana 22.04.2018.g., raspisala je Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Kamanju, Kamanje 106 a

Tekst natječaja:

KLASA: 372-03/17-01/01
UR. BROJ: 2133/22-01-18-03
Kamanje,  11.01.2018. godine

Na temelju članka 6. stavka 1. i stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 6. i 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ 04/11) te članka 43. Statuta Općine Kamanje (Glasnik općine Kamanje br. 03/09) Općinski načelnik Općine Kamanje raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u najam poslovnog prostora
 PREDMET PODNAJMA
 1.Poslovni prostor u Kamanju, Kamanje 106 a, izgrađen na k.č.br. 1284/3, k.o. Ozaljski Brlog, površine  96,0 m2, a koji se sastoji od:
    - garaža 32,0 m2
    - spremište opreme 32,0 m2
    - kancelarija 24,9 m2
    - sanitarno-garderobni čvor 7,1 m2
 
Poslovni prostor može se koristiti za obavljanje uslužnih djelatnosti (poslovni prostor-opća namjena).
Najmoprimac uzima u najam poslovni prostor u viđenom stanju te ga može dodatno urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

UVJETI PODNAJMA

 Početni iznos najamnine iznosi 19,00 kn za metar kvadratni korisne površine mjesečno.  U cijenu nije uključen potrošak vode, struje, grijanja i drugih režijskih i komunalnih djelatnosti. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik. Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl, osim ako se ugovorom ne odrede drugačiji uvjeti.

Najmoprimac je dužan najamninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Poslovni prostor daje se u najam na određeno vrijeme na rok od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih 10 godina, pod uvjetom da najmoprimac uredno pruža usluge, podmiruje obveze prema Općini Kamanje.

SADRŽAJ PONUDE
Pravo na podnošenje ponude imaju:
                 -fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske
                 -pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime, odnosno naziv pravnog subjekta s točnom adresom,
 • ponuđenu cijenu zakupnine po m2 poslovnog prostora i ukupno, s time da ne može biti niža od početne cijene, točno ispisanu brojkom i slovima,
 • opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru
 • vrijeme i mjesto sastavljanja ponude te vlastoručni potpis ponuditelja ponude.
 
Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora ili ukoliko ugovor o najmu ne bude zaključen u roku 30 dana od dana dostave obavijesti o odabiru odabranom ponuditelju, krivnjom ponuditelja, raspisat će se ponovni natječaj ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.
 
Uz ponudu potrebno je priložiti:
      1.Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:
             - ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom ili naznaku odgovorne osobe
     2.Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra
     3.Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora
     4. Iznos najamnine koji se nudi
     5. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original)
     6. Dokaz o uspješnosti poslovanja (potvrde BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
        odnosno odgovarajuća potvrda banke)
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema najmodavcu iz ranijih ili postojećih pravnih odnosa, ukoliko ta dugovanja prethodno ne podmire.
Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „KARLOVAČKOM TJEDNIKU“, na web stranicama te na oglasnoj ploči Općine Kamanje,  a koje je potrebno dostaviti na adresu:
OPĆINA KAMANJE
KAMANJE 106, 47282 KAMANJE
S naznakom "NE OTVARAJ – za natječaj – poslovni prostor“
Otvaranje i razmatranje ponuda te odabir najpovoljnije ponude izvršit će načelnik Općine Kamanje nakon isteka roka za dostavu ponuda.

O datumu otvaranja ponuda ponuditelji će biti naknadno obavješteni. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene zakupnine, kvaliteta programa ponuđene djelatnosti, te procjena mogućnosti zapošljavanja većeg broja djelatnika. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

U slučaju da je najveći iznos koji su ponudila dva ili više natjecatelja istovjetan, natječaj se ponavlja (s ponuđenim iznosom cijene najamnine kao početnim iznosom).

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Natjecatelj ima pravno prigovora načelniku Općine Kamanje u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.
Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, u cjelini snosi korisnik uz suglasnost Općine Kamanje, bez prava na povrat uloženih sredstava.
S ponuditeljem čija će ponuda biti prihvaćena Općina Kamanje zaključit će ugovor o najmu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Ugovor o najmu sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, na trošak najmoprimca.

Općina Kamanje zadržava pravo da ne odabere ni jednu od pristiglih ponuda.
Za pregled navedenog poslovnog prostora potrebno se najaviti u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Kamanje, telefon (047) 642 288.
   
                                                                                          NAČELNIK:
                                                                                             Damir Mateljan

                                    ************************************************************************************************

 • Općina Kamanje raspisala je Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 07/218.

Tekst natječaja:

KLASA:112-01/18-01/01
URBROJ: 2133/22-01-18-03  
U Kamanju, 17. siječnja 2018.
 
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.), načelnik Općine Kamanje, raspisuje
N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost), te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke građevinskog, agronomskog, pravnog ili ekonomskog smjera *,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • certifikat javne nabave.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 5 godina,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)
 • certifikat javne nabave,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na  natječaj.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na internetskim stranicama Općine Kamanje https://www.kamanje.hr/7/52/Natjecaji.
Na navedenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Kamanje bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47 282 Kamanje, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje-ne otvaraj".
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom 
OBAVIJESTI I UPUTE kandidatima u postupku javnog natječaja za imenovanje pročelnika JUO

          ******************************************************************************************************************                                                                             

 • Općina Kamanje raspisala je natječaj za popunjavanje radnog mjesta za upravitelja Vlastitog pogona. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 99/17. 

Tekst natječaja: 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), općinski načelnik Općine Kamanje raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona Općine Kamanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– KV ili SSS ekonomskog, upravnog, tehničkog ili obrtničkog smjera,
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom,
– poznavanje rada na računalu,
– vozačka dozvola B i C-kategorije
– osposobljenost za upravljanje motornom pilom i kosilicom.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
– dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
* dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, koji HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (preslik)
– kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
– vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B i C-kategorije (preslik vozačke dozvole),
- dokaz o osposobljenost za upravljanje motornom pilom i kosilicom
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječa