Natječaji

Općina Kamanje raspisala je natječaj za popunjavanje radnog mjesta za upravitelja Vlastitog pogona. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 99/17. 

Tekst natječaja: 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), općinski načelnik Općine Kamanje raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona Općine Kamanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– KV ili SSS ekonomskog, upravnog, tehničkog ili obrtničkog smjera,
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom,
– poznavanje rada na računalu,
– vozačka dozvola B i C-kategorije
– osposobljenost za upravljanje motornom pilom i kosilicom.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
– dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
* dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, koji HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (preslik)
– kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
– vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B i C-kategorije (preslik vozačke dozvole),
- dokaz o osposobljenost za upravljanje motornom pilom i kosilicom
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Kamanje www.kamanje.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Kamanje objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj s traženim dokazima (navesti broj telefona ili mobitela za kontakt) dostavljaju se na adresu: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, uz naznaku: »Za natječaj – prijam u službu upravitelj«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OBAVIJESTI I UPUTE kandidatima u postupku javnog natječaja za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona