NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU KAMANJE U 2019. GODINI

07.02.2019

Načelnik Općine Kamanje raspisao je dana 07.02.2019. godine Natječaj za dodjelu financijski potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u 2019. godini 

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Kamanje i koje će se financirati iz Proračuna Općine Kamanje u 2019. godini.
Sve potrebne informacije vezane uz Natječaj nalaze se u Upute za prijavitelje - natječaj za udruge za 2019. godinu
Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Kalendar provedbe natječajnog postupka:

  • 1. razdoblje - prijave do 31.03.2019. godine
  • 2. razdoblje - prijave do 30.06.2019. godine
  • 3. razdoblje - prijave do 30.09.2019. godine
KAKO SE PRIJAVITI ?

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce, priloge i dodatnu dokumentaciju:

1. Obrazac opisa projekta ili programa - OBRAZAC 1
2. Obrazac proračuna projekta ili programa - OBRAZAC 2
3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - OBRAZAC 4
Dodatna dokumentacija: Preslika Statuta, izvod iz Registra udruga, potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja, uvjerenje o nekažnjavanju
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti slanje upita na:
  • email: opcina.kamanje@kamanje.hr 
  • telefon: 047 642 288
  • osobno na adresi: Općina Kamanje, Kamanje 106, 47282 Kamanje