WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

14.01.2020

Inicijativa WiFi4EU program je potpore koji omogućava visokokvalitetni pristup internetu lokalnim stanovnicima i posjetiteljima u središtima lokalnog javnog života u Kamanju. Očekuje se da će takva lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta pridonijeti premošćivanju digitalnog jaza, posebno u zajednicama koje zaostaju u pogledu digitalne pismenosti, uključujući ruralna područja i udaljene lokacije. WiFi4EU Kamanje pridonijet će poboljšanju pristupa internetskim uslugama i povećati kvalitetu života u lokalnoj zajednici olakšavanjem pristupa uslugama te omogućiti stvaranje digitalne uključivosti.

Instalirane pristupne točke za bežičnu mrežu WiFi4EU omogućuju minimalnu brzinu od 30 Mbit/s bez naknada, komercijalnog oglašavanja i diskriminirajućih uvjeta.

Lokacije dostupnosti WIFI4EU mreže: Zgrada Općine Kamanje, parking kod zgrade i trg, parking kod crkve, DVD Kamanje, dječje igralište u Kamanju, Dom zdravlja dr. Jelenčić, Arheo park Vrlovka, Nogometni klub Vrlovka, Željeznička stanica Kamanje