Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE KAMANJE prikupljanjem pisanih ponuda

13.04.2022

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i Odluke Općinskog vijeća raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kamanje (KLASA: 406-06/22-01/01, URBROJ: 2133-18-01-22-01 od 03.03.2022.) objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE KAMANJE

prikupljanjem pisanih ponuda

 
1. Prodaje se poljoprivredno zemljište i to:

     I.        kčbr. 2366/1, k.o. Police Pirišće – put, površine 311 m2, ZK broj 966, u cijelosti 1/1 i

   II.        kčbr. 2368, k.o. Police Pirišće – put poljski u policama, površine 230 m2, ZK broj 967, u cijelosti 1/1

 

 2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 3. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi:

Početna cijena za zemljište označeno točkom I. iznosi 1.555,00 kn (311 m2 x 5,00 kn/m2)

Početna cijena za zemljište označeno točkom 2. iznosi 1.150,00 kn (230 m2 x 5,00 kn/m2)

 4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 5. Ponuditelji za svaku nekretninu predaju zasebnu ponudu na obrascu Prilog 1 koji je sastavni dio ovog Natječaja te prilažu:

-          fizičke osobe dokaz o prebivalištu (preslik osobne iskaznice)

-          pravne osobe dokaz o sjedištu (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

-          dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

6. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Općine Kamanje www.kamanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Kamanje.

7. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Kamanje, Kamanje 106, 47 282 Kamanje, u zatvorenom omotu s naznakom „ ponuda za kupnju zemljišta – ne otvaraj.“

8. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

9. Otvaranje ponuda obavit će se 29.04.2022. u 08:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kamanje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

10. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

11. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na žiroračun Općine Kamanje  HR82 2340 0091 8623 0000 7, model: HR 68, PNB: 7706-OIB cjelokupni iznos  prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude.

 

12. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama.

13. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

14. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

 15. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje ili na telefon  047/642 288 svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.

Prilog 1