Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem

29.04.2022

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 350-02/21-01/01, UR.BROJ: 2133-18-02-22-33, od 29. travnja 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje objavljuje:
 
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem
   
 1. Objavljuje se javna rasprava o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kamanje, koja će se održati u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 04. svibnja do 12. svibnja 2022. godine.
 2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te obrazloženja i sažetka za javnost.
 3. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem biti će izložen na javnom uvidu tijekom trajanja javne rasprave na slijedećim mjestima:
  1. u prostorijama Općine Kamanje, na adresi Kamanje 106, 47282 Kamanje, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.
  2. Na oglasnoj ploči Općine Kamanje
  3. Na mrežnim stranicama Općine Kamanje
  4. U okviru informacijskog sustava
 4. Nositelj izrade i izrađivač III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem održati će javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem u Kamanju u prostorijama Općine Kamanje, dana 11. svibnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati
 5. Sudionici u javnoj raspravi mogu sudjelovati na način da:
  1. Imaju pravo na javni uvid u Prijedlog Plana
  2. Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno daju odgovore nositelj izrade i/ili izrađivač
  3. Daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  4. Upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi na adresu Općina Kamanje, Jedinstveni upravni odjel, Kamanje 106, 47282 Kamanje ili na e-mail adresu: opcina.kamanje@kamanje.hr
  5. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno od kojeg su zatraženi zahtjevi za izradu plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na plan, a sukladno čl. 101. Zakona o prostornom uređenju.
 6. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kamanje sa smanjenim sadržajem je 12.svibanj 2022. godine
 7. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u navedenom roku, kao i one koje nisu čitko napisane te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 8. Ova obavijest objaviti će se u dnevnom tisku te na mrežnim stanicama Općine Kamanje, https://www.kamanje.hr/7/48/Prostorni-plan i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
KLASA: 350-02/21-01/01
UR.BROJ: 2133-18-03-22-34
Kamanje, 29.04.2022. godine